سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1افست - گلاسه 300 گرمی براق یکرو - کارت ویزیت سلفون براق ساده یکرو 8.2 در 4.810008.2*4.8333,000 تومان 6 روز کاری
2افست - گلاسه 300 گرمی براق یکرو - سلفون براق طرح لمینیت 8.7 در 5.710008.7*5.7520,000 تومان 7 روز کاری
3افست - گلاسه 300 گرمی براق یکرو - سلفون براق یکرو سایز متغیر1000هر سانت مربع7,402 تومان 7 روز کاری
4افست - گلاسه 300 گرمی براق دورو - کارت ویزیت سلفون براق ساده دورو 8.2 در 4.810008.2*4.8458,000 تومان 6 روز کاری
5افست - گلاسه 300 گرمی براق دورو - کارت ویزیت سلفون براق طرح لمینیت دورو 8.7 در 5.710008.7*5.7583,100 تومان 6 روز کاری
6افست - گلاسه 300 گرمی براق دورو - سلفون براق دورو سایز متغیر1000هر سانت مربع10,150 تومان 7 روز کاری
7افست - گلاسه 300 گرمی مات یکرو - کارت ویزیت سلفون مات ساده یکرو 8.2 در 4.810008.2*4.8333,000 تومان 6 روز کاری
8افست - گلاسه 300 گرمی مات یکرو - سلفون مات طرح لمینیت 8.7 در 5.710008.2*4.8520,000 تومان 7 روز کاری
9افست - گلاسه 300 گرمی مات یکرو - سلفون مات یکرو سایز متغیر1000هر سانت مربع7,614 تومان 7 روز کاری
10افست - گلاسه 300 گرمی مات دورو - کارت ویزیت سلفون مات ساده دورو 8.2 در 4.810008.2*4.8457,000 تومان 6 روز کاری
11افست - گلاسه 300 گرمی مات دورو - کارت ویزیت سلفون مات طرح لمینیت دورو 8.7 در 5.710008.7*5.7617,400 تومان 6 روز کاری
12افست - گلاسه 300 گرمی مات دورو - سلفون مات دورو سایز متغیر1000هر سانت مربع10,440 تومان 7 روز کاری
13افست - گلاسه 300 گرمی یکرو بدون روکش - گلاسه 300 گرمی یکرو بدون روکش طرح لمینیت 8.7 در 5.710008.2*4.8395,200 تومان 7 روز کاری
14افست - گلاسه 300 گرمی یکرو بدون روکش - گلاسه 300 گرمی یکرو بدون روکش سایز متغیر1000هر سانت مربع6,429 تومان 7 روز کاری
15افست - گلاسه 300 گرمی براق دورو بدون روکش - کارت ویزیت گلاسه 300 گرمی براق دورو بدون روکش طرح لمینیت دورو 8.7 در 5.710008.7*5.7524,400 تومان 6 روز کاری
16افست - گلاسه 300 گرمی براق دورو بدون روکش - گلاسه 300 گرمی براق دورو بدون روکش سایز متغیر1000هر سانت مربع8,816 تومان 7 روز کاری
17افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم یکرو100010 در 14577,810 تومان 13 روز کاری
18افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم یکرو100014 در 201,056,211 تومان 13 روز کاری
19افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم یکرو100017 در 241,105,907 تومان 13 روز کاری
20افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم یکرو100020 در 292,013,023 تومان 13 روز کاری
21افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم یکرو100024 در 342,211,815 تومان 13 روز کاری
22افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم دورو100010 در 141,102,056 تومان 13 روز کاری
23افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم دورو100014 در 202,066,369 تومان 13 روز کاری
24افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم دورو100017 در 242,900,153 تومان 13 روز کاری
25افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم دورو100020 در 293,987,737 تومان 13 روز کاری
26افست - گلاسه 170 گرم - گلاسه 170 گرم دورو100024 در 344,495,224 تومان 13 روز کاری
27افست - برچسب کروم نقره ای با روکش سلفون - برچسب کروم نقره ای با روکش سلفون8.2 در 4.810008.2*4.8343,520 تومان 6 روز کاری
28افست - برچسب کروم نقره ای با روکش سلفون - لیبل سی دی100013*12.51,596,000 تومان 7 روز کاری
29افست - برچسب کروم نقره ای با روکش سلفون - برچسب کروم نقره ای با روکش سلفون سایز متغیر1000هر سانت مربع8,512 تومان 7 روز کاری
30افست - برچسب کروم نقره ای بدون روکش - برچسب کروم نقره ای بدون روکش 8.2 در 4.810008.2*4.8343,520 تومان 6 روز کاری
31افست - برچسب کروم نقره ای بدون روکش - برچسب کروم نقره ای بدون روکش سایز متغیر1000هر سانت مربع8,512 تومان 7 روز کاری
32افست - مقوای کتان آلمانی - کارت ویزیت مقوای کتان آلمانی 9 در 510009*50 تومان 17 روز کاری
33افست - مقوای کتان آلمانی - کارت ویزیت مقوای کتان آلمانی طرح لمینیت 8.7 در 5.710009*60 تومان 18 روز کاری
34افست - مقوای کتان آلمانی - مقوای کتان آلمانی سایز متغیر1000هر سانت مربع0 تومان 18 روز کاری
35افست - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم - پاکت A4 دایکاتی - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم 100049*356,870,400 تومان 20 روز کاری
36افست - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم یکرو100015 در 211,340,640 تومان 15 روز کاری
37افست - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم یکرو100021 در 302,681,280 تومان 15 روز کاری
38افست - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم دورو100015 در 212,394,000 تومان 15 روز کاری
39افست - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم دورو100021 در 304,788,000 تومان 15 روز کاری
40افست - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم - پاکت A5 دایکاتی - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم 100035*253,587,200 تومان 20 روز کاری
41افست - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم - پاکت نامه دایکاتی - کاغذ کتان آلمانی 120 گرم 100025*233,100,800 تومان 20 روز کاری
42افست - لمینت براق - لمینیت براق10009*61,041,200 تومان 10 روز کاری
43افست - لمینت مات - کارت ویریت لمینیت مات10009*61,500,240 تومان 10 روز کاری
44افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم یکرو100012 در 17809,308 تومان 13 روز کاری
45افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم یکرو100015 در 211,249,668 تومان 13 روز کاری
46افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم یکرو100017 در 242,427,926 تومان 13 روز کاری
47افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم یکرو100021 در 302,499,336 تومان 13 روز کاری
48افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم یکرو100024 در 342,911,925 تومان 13 روز کاری
49افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم دورو100012 در 171,466,678 تومان 13 روز کاری
50افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم دورو100015 در 212,264,724 تومان 13 روز کاری
51افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم دورو100017 در 244,400,035 تومان 13 روز کاری
52افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم دورو100021 در 304,529,448 تومان 13 روز کاری
53افست - تحریر 100 گرم - تحریر 100 گرم دورو100024 در 345,277,167 تومان 13 روز کاری
54افست - تحریر 100 گرم - پاکت A4 دایکاتی - تحریر 100 گرم100049*354,195,200 تومان 20 روز کاری
55افست - تحریر 100 گرم - پاکت A5 دایکاتی - تحریر 100 گرم100035*253,009,600 تومان 20 روز کاری
56افست - تحریر 100 گرم - پاکت نامه دایکاتی - تحریر 100 گرم100025*232,652,400 تومان 20 روز کاری
57افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی1000هر سانت مربع2,660 تومان 5 روز کاری
58افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100010 در 14371,811 تومان 5 روز کاری
59افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100014 در 20744,800 تومان 5 روز کاری
60افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100015 در 21837,900 تومان 5 روز کاری
61افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100020 در 291,541,627 تومان 5 روز کاری
62افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100021 در 301,675,800 تومان 5 روز کاری
63افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - پاکت A4 دایکاتی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100049*355,000,800 تومان 15 روز کاری
64افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - پاکت A5 دایکاتی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100035*252,720,800 تومان 15 روز کاری
65افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - پاکت نامه دایکاتی - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100025*231,915,200 تومان 15 روز کاری
66افست - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی - پاکت عکس - تحریر80گرم یکرو 1000 تایی100013*171,026,000 تومان 15 روز کاری
67افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی2000هر سانت مربع3,648 تومان 8 روز کاری
68افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200010 در 14509,913 تومان 8 روز کاری
69افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200014 در 201,021,440 تومان 8 روز کاری
70افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200015 در 211,149,120 تومان 8 روز کاری
71افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200020 در 292,114,231 تومان 8 روز کاری
72افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200021 در 302,298,240 تومان 8 روز کاری
73افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - پاکت A4 دایکاتی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200049*357,600,000 تومان 12 روز کاری
74افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - پاکت A5 دایکاتی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200035*254,195,200 تومان 12 روز کاری
75افست - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی - پاکت نامه دایکاتی - تحریر80گرم یکرو 2000 تایی200025*232,888,000 تومان 12 روز کاری
76افست - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی1000هر سانت مربع3,496 تومان 8 روز کاری
77افست - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی100010 در 14488,666 تومان 8 روز کاری
78افست - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی100014 در 20978,880 تومان 8 روز کاری
79افست - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی100015 در 211,101,240 تومان 8 روز کاری
80افست - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی100020 در 292,026,138 تومان 8 روز کاری
81افست - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی100021 در 302,202,480 تومان 8 روز کاری
82افست - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی2000هر سانت مربع4,940 تومان 10 روز کاری
83افست - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی200010 در 14690,507 تومان 10 روز کاری
84افست - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی200014 در 201,383,200 تومان 10 روز کاری
85افست - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی200015 در 211,556,100 تومان 10 روز کاری
86افست - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی200020 در 292,863,022 تومان 10 روز کاری
87افست - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی200021 در 303,112,200 تومان 10 روز کاری
88افست - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی4000هر سانت مربع9,272 تومان 13 روز کاری
89افست - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی400010 در 141,296,029 تومان 13 روز کاری
90افست - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی400014 در 202,596,160 تومان 13 روز کاری
91افست - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی400015 در 212,920,680 تومان 13 روز کاری
92افست - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی400020 در 295,373,672 تومان 13 روز کاری
93افست - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 4000 تایی400021 در 305,841,360 تومان 13 روز کاری
94افست - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی5000هر سانت مربع10,184 تومان 13 روز کاری
95افست - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی500010 در 141,423,507 تومان 13 روز کاری
96افست - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی500014 در 202,851,520 تومان 13 روز کاری
97افست - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی500015 در 213,207,960 تومان 13 روز کاری
98افست - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی500020 در 295,902,230 تومان 13 روز کاری
99افست - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی - تحریر 80 گرم یکرو 5000 تایی500021 در 306,415,920 تومان 13 روز کاری
100افست - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی500010.5 در 14.82,307,360 تومان 15 روز کاری
101افست - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی500010 در 141,950,535 تومان 15 روز کاری
102افست - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی500014.8 در 214,404,960 تومان 15 روز کاری
103افست - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی500014 در 203,911,408 تومان 15 روز کاری
104افست - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی500020 در 298,101,392 تومان 15 روز کاری
105افست - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی - تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی500021 در 29.78,809,920 تومان 15 روز کاری
106افست - تحریر70گرم2000تایی - تحریر70گرم2000تایی2000هر سانت مربع3,298 تومان 8 روز کاری
107افست - تحریر70گرم2000تایی - تحریر70گرم2000تایی200010 در 14461,046 تومان 8 روز کاری
108افست - تحریر70گرم2000تایی - تحریر70گرم2000تایی200014 در 20923,552 تومان 8 روز کاری
109افست - تحریر70گرم2000تایی - تحریر70گرم2000تایی200015 در 211,038,996 تومان 8 روز کاری
110افست - تحریر70گرم2000تایی - تحریر70گرم2000تایی200020 در 291,911,618 تومان 8 روز کاری
111افست - تحریر70گرم2000تایی - تحریر70گرم2000تایی200021 در 302,077,992 تومان 8 روز کاری
112افست - تحریر70گرم2000تایی - پاکت عکس - تحریر70گرم2000تایی200013*171,672,000 تومان 18 روز کاری
113افست - تحریر70گرم3000تایی - تحریر70گرم3000تایی3000هر سانت مربع4,423 تومان 11 روز کاری
114افست - تحریر70گرم3000تایی - تحریر70گرم3000تایی300010 در 14618,269 تومان 11 روز کاری
115افست - تحریر70گرم3000تایی - تحریر70گرم3000تایی300014 در 201,238,496 تومان 11 روز کاری
116افست - تحریر70گرم3000تایی - تحریر70گرم3000تایی300015 در 211,393,308 تومان 11 روز کاری
117افست - تحریر70گرم3000تایی - تحریر70گرم3000تایی300020 در 292,563,506 تومان 11 روز کاری
118افست - تحریر70گرم3000تایی - تحریر70گرم3000تایی300021 در 302,786,616 تومان 11 روز کاری
119افست - تحریر70گرم4000تایی - تحریر70گرم4000تایی4000هر سانت مربع5,928 تومان 20 روز کاری
120افست - تحریر70گرم4000تایی - تحریر70گرم4000تایی400010 در 14828,608 تومان 20 روز کاری
121افست - تحریر70گرم4000تایی - تحریر70گرم4000تایی400014 در 201,659,840 تومان 20 روز کاری
122افست - تحریر70گرم4000تایی - تحریر70گرم4000تایی400015 در 211,867,320 تومان 20 روز کاری
123افست - تحریر70گرم4000تایی - تحریر70گرم4000تایی400020 در 293,435,626 تومان 20 روز کاری
124افست - تحریر70گرم4000تایی - تحریر70گرم4000تایی400021 در 303,734,640 تومان 20 روز کاری
125افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - گلاسه سبک یکرو 1000 1000هر سانت مربع2,690 تومان 7 روز کاری
126افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - گلاسه سبک یکرو 1000 100010 در 14376,060 تومان 7 روز کاری
127افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - گلاسه سبک یکرو 1000 100014 در 20753,312 تومان 7 روز کاری
128افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - گلاسه سبک یکرو 1000 100015 در 21847,476 تومان 7 روز کاری
129افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - گلاسه سبک یکرو 1000 100020 در 291,559,246 تومان 7 روز کاری
130افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - گلاسه سبک یکرو 1000 100021 در 301,694,952 تومان 7 روز کاری
131افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - پاکت A4 دایکاتی - گلاسه سبک یکرو 1000 100049*355,244,000 تومان 15 روز کاری
132افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - پاکت A5 دایکاتی - گلاسه سبک یکرو 1000 100035*252,888,000 تومان 15 روز کاری
133افست - گلاسه سبک یکرو 1000 - پاکت نامه دایکاتی - گلاسه سبک یکرو 1000 100025*231,960,800 تومان 15 روز کاری
134افست - گلاسه سبک دورو 1000 - گلاسه سبک دورو 10002000هر سانت مربع7,448 تومان 8 روز کاری
135افست - گلاسه سبک دورو 1000 - گلاسه سبک دورو 1000200010 در 141,041,072 تومان 8 روز کاری
136افست - گلاسه سبک دورو 1000 - گلاسه سبک دورو 1000200014 در 202,085,440 تومان 8 روز کاری
137افست - گلاسه سبک دورو 1000 - گلاسه سبک دورو 1000200015 در 212,346,120 تومان 8 روز کاری
138افست - گلاسه سبک دورو 1000 - گلاسه سبک دورو 1000200020 در 294,316,556 تومان 8 روز کاری
139افست - گلاسه سبک دورو 1000 - گلاسه سبک دورو 1000200021 در 304,692,240 تومان 8 روز کاری
140افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - گلاسه سبک یکرو تیراژ 20002000هر سانت مربع4,332 تومان 9 روز کاری
141افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200010 در 14605,521 تومان 9 روز کاری
142افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200014 در 201,212,960 تومان 9 روز کاری
143افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200015 در 211,364,580 تومان 9 روز کاری
144افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200020 در 292,510,650 تومان 9 روز کاری
145افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200021 در 302,729,160 تومان 9 روز کاری
146افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - پاکت A4 دایکاتی - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000 200049*358,664,000 تومان 15 روز کاری
147افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - پاکت A5 دایکاتی - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200035*254,757,600 تومان 15 روز کاری
148افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - پاکت نامه دایکاتی - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200025*233,420,000 تومان 15 روز کاری
149افست - گلاسه سبک یکرو 2000 - پاکت عکس - گلاسه سبک یکرو تیراژ 2000200013*171,869,600 تومان 18 روز کاری
150افست - گلاسه سبک دورو2000تایی - گلاسه سبک دورو2000تایی2000هر سانت مربع5,700 تومان 9 روز کاری
151افست - گلاسه سبک دورو2000تایی - گلاسه سبک دورو2000تایی200010 در 14796,739 تومان 9 روز کاری
152افست - گلاسه سبک دورو2000تایی - گلاسه سبک دورو2000تایی200014 در 201,596,000 تومان 9 روز کاری
153افست - گلاسه سبک دورو2000تایی - گلاسه سبک دورو2000تایی200015 در 211,795,500 تومان 9 روز کاری
154افست - گلاسه سبک دورو2000تایی - گلاسه سبک دورو2000تایی200020 در 293,303,487 تومان 9 روز کاری
155افست - گلاسه سبک دورو2000تایی - گلاسه سبک دورو2000تایی200021 در 303,591,000 تومان 9 روز کاری
156افست - لمینت مات - کارت ویریت لمینیت مات طلاکوب10009*62,553,600 تومان 20 روز کاری
157افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی4000هر سانت مربع7,824 تومان 10 روز کاری
158افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی400010 در 141,093,763 تومان 10 روز کاری
159افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی400014 در 202,190,988 تومان 10 روز کاری
160افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی400015 در 212,464,862 تومان 10 روز کاری
161افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی400020 در 294,535,027 تومان 10 روز کاری
162افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی400021 در 304,929,724 تومان 10 روز کاری
163افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - پاکت نامه دایکاتی - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی400025*236,384,000 تومان 20 روز کاری
164افست - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی - پاکت عکس - گلاسه سبک یکرو 4000 تایی400013*173,572,000 تومان 20 روز کاری
165افست - گلاسه سبک دورو4000 تایی - گلاسه سبک دورو4000 تایی4000هر سانت مربع10,366 تومان 12 روز کاری
166افست - گلاسه سبک دورو4000 تایی - گلاسه سبک دورو4000 تایی400010 در 141,449,002 تومان 12 روز کاری
167افست - گلاسه سبک دورو4000 تایی - گلاسه سبک دورو4000 تایی400014 در 202,902,592 تومان 12 روز کاری
168افست - گلاسه سبک دورو4000 تایی - گلاسه سبک دورو4000 تایی400015 در 213,265,416 تومان 12 روز کاری
169افست - گلاسه سبک دورو4000 تایی - گلاسه سبک دورو4000 تایی400020 در 296,007,942 تومان 12 روز کاری
170افست - گلاسه سبک دورو4000 تایی - گلاسه سبک دورو4000 تایی400021 در 306,530,832 تومان 12 روز کاری
171افست - کارتهای ویزیت فانتزی - کارت ویزیت شیشه ای برفکی مات 9 در 65009*62,201,500 تومان 16 روز کاری
172افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته10009*61,352,000 تومان 15 روز کاری
173افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته مخملی10009*61,696,000 تومان 20 روز کاری
174افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته مخملی مربع10005.6*5.91,265,600 تومان 20 روز کاری
175افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته مخملی طلاکوب10009*62,793,600 تومان 25 روز کاری
176افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته ویزیتی10008.5*4.81,046,400 تومان 17 روز کاری
177افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته مربع10005.5*6869,400 تومان 16 روز کاری
178افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته طلاکوب10009*62,408,000 تومان 20 روز کاری
179افست - کارتهای ویزیت فانتزی - لمینیت برجسته - کارت ویزیت لمینیت برجسته مربع طلاکوب10005.6*5.91,804,800 تومان 20 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ عکس لابراتوار19x1210,000 تومان
2چاپ عکس لابراتوار110x1512,000 تومان
3چاپ عکس لابراتوار113x1819,999 تومان
4چاپ عکس لابراتوار116x2130,000 تومان
5چاپ عکس لابراتوار130x1545,000 تومان
6چاپ عکس لابراتوار120x2040,000 تومان
7چاپ عکس لابراتوار120x2550,000 تومان
8چاپ عکس لابراتوار120x3060,000 تومان
9چاپ عکس لابراتوار120x4080,000 تومان
10چاپ عکس لابراتوار130x2575,000 تومان
11چاپ عکس لابراتوار130x3090,000 تومان
12چاپ عکس لابراتوار130x40120,000 تومان
13چاپ عکس لابراتوار130x45135,000 تومان
14چاپ عکس لابراتوار130x50150,000 تومان
15چاپ عکس لابراتوار130x60180,000 تومان
16چاپ عکس لابراتوار130x70210,000 تومان
17چاپ عکس لابراتوار130x80240,000 تومان
18چاپ عکس لابراتوار130x90270,000 تومان
19چاپ عکس لابراتوار140x60240,000 تومان
20چاپ عکس لابراتوار150x70350,000 تومان
21چاپ عکس لابراتوار160x90540,000 تومان
22چاپ عکس لابراتوار1100x70700,000 تومان
23چاپ و تخته شاسی 8 میل19x1217,280 تومان
24چاپ و تخته شاسی 8 میل110x1524,000 تومان
25چاپ و تخته شاسی 8 میل113x1837,440 تومان
26چاپ و تخته شاسی 8 میل116x2153,760 تومان
27چاپ و تخته شاسی 8 میل130x1572,000 تومان
28چاپ و تخته شاسی 8 میل120x2064,000 تومان
29چاپ و تخته شاسی 8 میل120x3096,000 تومان
30چاپ و تخته شاسی 8 میل120x40128,000 تومان
31چاپ و تخته شاسی 8 میل130x40192,000 تومان
32چاپ و تخته شاسی 8 میل130x60288,000 تومان
33چاپ و تخته شاسی 8 میل140x60384,000 تومان
34چاپ و تخته شاسی 8 میل150x70560,000 تومان
35چاپ و تخته شاسی 8 میل160x90864,000 تومان
36چاپ و تخته شاسی 8 میل1100x701,120,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1کارت ویزیت سلفون براق ساده یکرو 8.2 در 4.810008.2*4.8333,000 تومان 6 روز کاری
2سلفون براق طرح لمینیت 8.7 در 5.710008.7*5.7520,000 تومان 7 روز کاری
3کارت ویزیت سلفون براق ساده دورو 8.2 در 4.810008.2*4.8458,000 تومان 6 روز کاری
4کارت ویزیت سلفون براق طرح لمینیت دورو 8.7 در 5.710008.7*5.7583,100 تومان 6 روز کاری
5کارت ویزیت سلفون مات ساده یکرو 8.2 در 4.810008.2*4.8333,000 تومان 6 روز کاری
6سلفون مات طرح لمینیت 8.7 در 5.710008.2*4.8520,000 تومان 7 روز کاری
7کارت ویزیت سلفون مات ساده دورو 8.2 در 4.810008.2*4.8457,000 تومان 6 روز کاری
8کارت ویزیت سلفون مات طرح لمینیت دورو 8.7 در 5.710008.7*5.7617,400 تومان 6 روز کاری
9گلاسه 300 گرمی یکرو بدون روکش طرح لمینیت 8.7 در 5.710008.2*4.8395,200 تومان 7 روز کاری
10کارت ویزیت گلاسه 300 گرمی براق دورو بدون روکش طرح لمینیت دورو 8.7 در 5.710008.7*5.7524,400 تومان 6 روز کاری
11برچسب کروم نقره ای با روکش سلفون8.2 در 4.810008.2*4.8343,520 تومان 6 روز کاری
12برچسب کروم نقره ای بدون روکش 8.2 در 4.810008.2*4.8343,520 تومان 6 روز کاری
13کارت ویزیت مقوای کتان آلمانی 9 در 510009*50 تومان 17 روز کاری
14کارت ویزیت مقوای کتان آلمانی طرح لمینیت 8.7 در 5.710009*60 تومان 18 روز کاری
15لمینیت براق10009*61,041,200 تومان 10 روز کاری
16کارت ویریت لمینیت مات10009*61,500,240 تومان 10 روز کاری
17کارت ویریت لمینیت مات طلاکوب10009*62,553,600 تومان 20 روز کاری
18کارت ویزیت شیشه ای برفکی مات 9 در 65009*62,201,500 تومان 16 روز کاری
19کارت ویزیت لمینیت برجسته10009*61,352,000 تومان 15 روز کاری
20کارت ویزیت لمینیت برجسته مخملی10009*61,696,000 تومان 20 روز کاری
21کارت ویزیت لمینیت برجسته مخملی مربع10005.6*5.91,265,600 تومان 20 روز کاری
22کارت ویزیت لمینیت برجسته مخملی طلاکوب10009*62,793,600 تومان 25 روز کاری
23کارت ویزیت لمینیت برجسته ویزیتی10008.5*4.81,046,400 تومان 17 روز کاری
24کارت ویزیت لمینیت برجسته مربع10005.5*6869,400 تومان 16 روز کاری
25کارت ویزیت لمینیت برجسته طلاکوب10009*62,408,000 تومان 20 روز کاری
26کارت ویزیت لمینیت برجسته مربع طلاکوب10005.6*5.91,804,800 تومان 20 روز کاری
27سلفون مات مخملی یکرو 4.8 در 8.510008.5*4.8790,500 تومان 18 روز کاری
28سلفون مات مخملی دورو 4.8 در 8.510008.5*4.8897,600 تومان 18 روز کاری
29کارت ویزیت سلفون مات مخملی طرح لمینیت 9 در610009*61,195,100 تومان 18 روز کاری
30 کارت ویزیت سلفون مات مخملی طرح لمینیت برجسته 9 در610009*61,460,300 تومان 18 روز کاری
31کارت ویزیت سلفون مات مخملی طرح لمینیت طلاکوب 9 در610009*62,507,500 تومان 18 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی یکرو1A53,500 تومان
2چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی یکرو1A47,000 تومان
3چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی یکرو1A314,000 تومان
4چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی دورو1A57,000 تومان
5چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی دورو1A414,000 تومان
6چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی دورو1A328,000 تومان
7چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه سبک یکرو1A57,500 تومان
8چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه سبک یکرو1A415,000 تومان
9چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه سبک یکرو1A330,000 تومان
10چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه سبک دورو1A515,000 تومان
11چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه سبک دورو1A430,000 تومان
12چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه سبک دورو1A360,000 تومان
13چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه ضخیم 200 گرمی یکرو1A510,000 تومان
14چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه ضخیم 200 گرمی یکرو1A420,000 تومان
15چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه ضخیم 200 گرمی یکرو1A340,000 تومان
16چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه ضخیم 200 گرمی دورو1A520,000 تومان
17چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه ضخیم 200 گرمی دورو1A440,000 تومان
18چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ گلاسه ضخیم 200 گرمی دورو1A380,000 تومان
19چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ شومیز یکرو1A515,000 تومان
20چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال کاغذ شومیز یکرو1A430,000 تومان
21چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال برچسب 1A512,500 تومان
22چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی دیجیتال برچسب 1A425,000 تومان
23چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی گلاسه فوق براق 200 گرمی یکرو1A522,500 تومان
24چاپ دیجیتال - رنگی - پرینت رنگی گلاسه فوق براق 200 گرمی یکرو1A445,000 تومان
25چاپ دیجیتال - مشکی - پرینت مشکی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی یکرو1A52,000 تومان
26چاپ دیجیتال - مشکی - پرینت مشکی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی یکرو1A44,000 تومان
27چاپ دیجیتال - مشکی - پرینت مشکی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی یکرو1A38,000 تومان
28چاپ دیجیتال - مشکی - پرینت مشکی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی دورو1A54,000 تومان
29چاپ دیجیتال - مشکی - پرینت مشکی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی دورو1A48,000 تومان
30چاپ دیجیتال - مشکی - پرینت مشکی دیجیتال کاغذ تحریر 80 گرمی دورو1A316,000 تومان
31چاپ دیجیتال - مشکی - پرینت مشکی دیجیتال کاغذ ترحیم و ابراز همدردی 1A45,000 تومان
32چاپ دیجیتال - سابلیمیشن - پرینت رنگی دیجیتال سابلیمیشن1A430,000 تومان
33چاپ دیجیتال - سابلیمیشن - پرینت رنگی دیجیتال سابلیمیشن1A360,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(m²)قیمتتحویلعملیات
1لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - استیکر سفید1هر متر مربع150,000 تومان 1 روز کاری
2لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - استیکر سفید با روکش سلفون مات1هر متر مربع280,000 تومان 1 روز کاری
3لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - استیکر داخل چسب1هر متر مربع360,000 تومان 2 روز کاری
4لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - استیکر شیشه ای شفاف1هر متر مربع180,000 تومان 1 روز کاری
5لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - استیکر شبرنگ1هر متر مربع750,000 تومان 1 روز کاری
6لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - چاپ بنر مخصوص عکس و مطالب ریز1هر متر مربع160,000 تومان 1 روز کاری
7لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ گلاسه رول براق1هر متر مربع250,000 تومان 1 روز کاری
8لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ کتد رول1هر متر مربع180,000 تومان 1 روز کاری
9لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ گلاسه رول با روکش سلفون مات1هر متر مربع350,000 تومان 1 روز کاری
10لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ تحریر رول1هر متر مربع60,000 تومان 1 روز کاری
11لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ تحریر رول با لمینیت براق1هر متر مربع150,000 تومان 1 روز کاری
12لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ کتد رول با لمینیت براق1هر متر مربع250,000 تومان 1 روز کاری
13لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - مش1هر متر مربع180,000 تومان 1 روز کاری
14لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - بک لایت1هر متر مربع320,000 تومان 1 روز کاری
15لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - سولیت1هر متر مربع250,000 تومان 1 روز کاری
16لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ دیواری طرح چرم1هر متر مربع160,000 تومان 1 روز کاری
17لارج فرمت - چاپ فضای داخلی - کاغذ رول سابلیمیشن1هر متر مربع100,000 تومان 1 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(m²)قیمتتحویلعملیات
1بنر ایرانی1هر متر مربع110,000 تومان 1 روز کاری
2فلکس1هر متر مربع320,000 تومان 1 روز کاری
3بنر شبرنگی ضخیم1هر متر مربع320,000 تومان 1 روز کاری
4بنر چینی ضخیم 13 انسی1هر متر مربع160,000 تومان 1 روز کاری
5بنر چینی1هر متر مربع125,000 تومان 1 روز کاری
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1ماگ بزرگ ساده110*20142,800 تومان
2ماگ حرارتی دسته ساده110*20198,000 تومان
3ماگ کوچک ساده118*7157,500 تومان
4ماگ سفید دسته قلبی110*20182,600 تومان
5ماگ دسته و داخل رنگی دسته ساده120*10184,800 تومان
6ماگ دسته و داخل رنگی دسته قلبی120*10189,200 تومان
7ماگ بزرگ دسته طلایی و نقره‌ای110*20176,000 تومان
8ماگ طلایی و نقره‌ای110*20196,000 تومان
9ماگ درخشان110*20187,000 تومان
10ماگ حرارتی دسته قلبی110*20211,200 تومان
11ماگ حرارتی دسته قلبی داخل رنگی110*20215,600 تومان
12ماگ حرارتی اکلیلی دسته ساده110*20217,800 تومان
13ماگ حرارتی دسته قلبی سه بعدی110*20209,000 تومان
14ماگ حصیری110*20209,000 تومان
15ماگ قاشق دار رنگی110*20264,000 تومان
16ماگ حرارتی اکلیلی دسته قلبی110*20220,000 تومان
17فنجان و نعلبیکی110*20240,000 تومان
18ماگ اسموتی110*20264,000 تومان
19ماگ حرارتی دسته ساده داخل رنگی110*20215,600 تومان
20ماگ رنگ طیفی110*20217,800 تومان
21ماگ فول رنگ110*20187,000 تومان
22ماگ حرارتی کوچک ساده110*20215,600 تومان
  • زاهدان : خ مصطفی خمینی بعد از مصطفی 16 نرسیده به خ مولوی - پلاک 79 - چاپ مژه - کد پستی 9813784499
    05433218623 | 05433229799 | 05433229377 | 05433217726